Polityka prywatności Dream Houses Development Sp. z o.o. | Dream Houses Development

Polityka prywatności Dream Houses Development Sp. z o.o. | Dream Houses Development

Polityka prywatności Dream Houses Development Sp. z o.o.

INFORMACJA 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem danych jest Dream Houses Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „DHD”) z siedzibą przy ul. Rataja 18, 02-842 Warszawa, biuro spółki przy ul. Puławskiej 543 lok. 27, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591386, NIP: 951-240-27-81, REGON 363252200, e-mail: biuro [at] dhd.com.pl, www.dhd.com.pl. To oznacza, że DHD odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z celem wskazanym w pkt. 2 i przepisami prawa. 
 2. Dane osobowe wskazane w pkt. 3 DHD przetwarza w celu podjęcia działań na żądanie zainteresowanej osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy rezerwacji, wybudowania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DHD, w szczególności: domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, usług budowlanych, zmierzających do jej zawarcia i umożliwiających jej zawarcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO). Dane osobowe będą przechowywane w oparciu o powyższą podstawę prawną do czasu zawarcia umowy z DHD, nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od ich pozyskania. 
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ich udostępnienie DHD przez osobę, której one dotyczą. Zakres zbieranych danych w zakresie zapytania o ofertę DHD to: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Zakres zbieranych danych w zakresie rezerwacji bądź nabycia produktu z oferty DHD obejmuje dane niezbędne do sporządzenia pisemnej umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej, przedwstępnej, bądź umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w tym dane takie jak numer PESEL, numer i termin ważności dowodu osobistego, adres zamieszkania, imiona rodziców, stan cywilny.  
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. 
 5. Państwa dane DHD może przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 
  • podwykonawcom wspierającym nas np. w procesie obsługi klienta, obsługi posprzedażowej, zmian lokatorskich, obsługi technicznej (usuwania usterek) w okresie rękojmi; 
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne; 
  • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, audytowe, bankowe, pomoc prawną i usługi doradcze oraz czynności notarialne; 
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w umowie/umowach (w tym w razie zawarcia umowy deweloperskiej przez określony w kodeksie cywilnym 5-letni okres rękojmi od dnia wydania nieruchomości), zaś dane umieszczone na trwałych nośnikach (np. egzemplarz zawartej z Państwem umowy, wypis aktu notarialnego, etc.) będą archiwizowane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. 
 7. DHD nie planuje obecnie przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
 8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, obejmujące żądania: 
  • sprostowania (poprawienia) danych; 
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku); 
  • dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 
  • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 
   Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w biurze spółki DHD. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, DHD może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez DHD danych oraz od celu ich przetwarzania. 
 9. Prawo do sprzeciwu. 
  Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes DHD. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, DHD nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją: 
  • Ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 
  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 10. Zgoda. 
  Niezależnie od przetwarzania Państwa danych w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu DHD, może ona prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną DHD zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 
 11. Skarga. 
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

PLIKI COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych należących do DHD (profilowanie w celach marketingowych). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika stron internetowych należących do DHD lub urządzeniu mobilnym tego użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronach DHD oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika danej strony internetowej. Użytkownik stron internetowych należących do DHD może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Administrator strony korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, użytkownik stron internetowych należących do DHD może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.