Pytania i odpowiedzi | Dream Houses Development

Pytania i odpowiedzi | Dream Houses Development

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię pytanie, napisz do nas: sprzedaz [at] dhd.com.pl

Czy mogę obejrzeć poprzednie wybudowane przez Was inwestycje lub etapy oddane do użytkowania?

Oczywiście, serdecznie zapraszamy - prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży w celu ustalenia terminu spotkania (sprzedaz [at] dhd.com.pl lub tel. 790 605 506). Wizyta w segmentach z wcześniejszych etapów inwestycji możliwa jest w sytuacji jeśli nie zostały one jeszcze przekazane ich docelowym właścicielom.

W jaki sposób mogę uzyskać informację o cenie interesującej mnie nieruchomości?

Każdy dom lub segment posiada indywidualnie określoną cenę, adekwatną do parametrów takich jak m.in. położenie, metraż, powierzchnia terenu zewnętrznego, standard wykończenia. Indywidualną ofertę może przedstawić nasze Biuro Sprzedaży (sprzedaz [at] dhd.com.pl lub 790 605 506) - serdecznie zapraszamy!

Jak wygląda proces rezerwacji wybranego domu lub segmentu?

Rezerwacja odbywa się w formie pisemnej umowy rezerwacyjnej, potwierdzonej wpłatą zwrotnej opłaty (kaucji) rezerwacyjnej. Standardowy okres rezerwacji to 30 dni kalendarzowych, z możliwością dostosowania tego terminu do indywidualnych potrzeb związanych ze sposobem finansowania zakupu. W razie odstąpienia od zakupu, opłatę rezerwacyjną zwracamy niezależnie od przyczyny rezygnacji lub bez podawania przyczyny, bez jakichkolwiek potrąceń lub opłat manipulacyjnych. Po dokonaniu rezerwacji domu lub segmentu otrzymasz od m.in. prospekt informacyjny zawierający wszystkie informacje wskazane w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wzór umowy deweloperskiej.

Jaką pomoc mogę uzyskać od DHD w procesie kredytowym?

Po dokonaniu rezerwacji przekazujemy komplet dokumentów niezbędnych do procesu kredytowego, w tym niezbędne oświadczenia dewelopera (inwestora) dla wybranych przez Ciebie banków. Polecamy współpracę z doświadczonym ekspertem finansowym, który profesjonalnie, sprawnie i skutecznie obsłużył dziesiątki naszych klientów, zapewniając możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Obieg części dokumentów może odbywać się bezpośrednio pomiędzy nami a doradcą kredytowym. Listę wymaganych dokumentów możesz ustalić bezpośrednio z bankiem lub za pośrednictwem eksperta finansowego. Więcej znajdziesz w zakładce finansowanie.

Na czym polega i co obejmuje umowa deweloperska?

Umowa deweloperska obowiązkowo zawiera wszystkie elementy określone w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Jest to umowa, której przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania i przeniesienia własności konkretnego domu lub lokalu mieszkalnego, w określonym terminie, cenie i standardzie wykończenia. Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, a koszty jej zawarcia zgodnie z ustawą nabywca i deweloper ponoszą po połowie. Po zawarciu umowy deweloperskiej notariusz składa do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej roszczenia zabezpieczającego wierzytelności nabywcy.

W jaki sposób chronione są dokonywane przeze mnie wpłaty na poczet ceny?

Wszystkie wpłaty z tytułu nabycia domu lub lokalu mieszkalnego od naszej firmy dokonywane są na podstawie umowy deweloperskiej na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, którego zasady funkcjonowania określa ustawa deweloperska. Kolejne części ceny są udostępniane deweloperowi po zakończeniu i kontroli danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego przez inspektora nadzoru wskazanego przez bank prowadzący ten rachunek. Wszystkie opłaty i prowizje dotyczące rachunku powierniczego, w tym koszty kontroli ponosi DHD jako deweloper. Rachunek powierniczy prowadzony jest odrębnie dla każdej inwestycji bank wskazany w prospekcie informacyjnym. Dla obecnie realizowanych inwestycji rachunki powiernicze prowadzi ING Bank Śląski S.A.

Czy w trakcie budowy mogę wprowadzić zmiany w projekcie bądź standardzie wykończenia? (tzw. zmiany lokatorskie)

Zmiany lokatorskie są możliwe do wdrożenia, o ile pozostają zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz nie stanowią tzw. istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającego zmiany pozwolenia na budowę. Możliwe są zmiany w zakresie np. rozmieszczenia ścian działowych, punktów instalacji sanitarnych i elektrycznych, bądź instalacji dodatkowych elementów np. okien dachowych. Nie ma możliwości zmiany elementów zewnętrznej estetyki budynków. O możliwości wdrożenia zmian każdorazowo decydujemy, kierując się dostępnością materiałów i zasobów ludzkich oraz zaawansowaniem harmonogramu budowy.

Czy zmiany lokatorskie zawsze są odpłatne?

Możliwe do wdrożenia zmiany lokatorskie są odpłatne, jeśli skutkują większym zużyciem materiałów, robocizny lub koniecznością instalacji dodatkowych urządzeń, bądź sporządzenia rysunków / projektów zamiennych przez architekta. Nie pobieramy opłat za samo rozpatrzenie wniosku o zmiany lokatorskie bądź za ich wycenę, jak również za nadzór kierownika budowy nad ich wdrożeniem, mimo że jest to również konkretna praca do wykonania. Koszt zmian lokatorskich może uwzględniać również niezbędne prace wyburzeniowe bądź odtworzeniowe, o ile wymaga tego zaawansowanie prac, a wdrożenie danych zmian jest możliwe na tak późnym etapie inwestycji bez szkody dla terminu jej ukończenia. Zmiany lokatorskie wdrażane są na podstawie pisemnego protokołu zmian lokatorskich, podpisywanego najwcześniej po zawarciu umowy deweloperskiej oraz po uregulowaniu przez Nabywcę kosztów zmian.

Do kiedy możliwe jest zawarcie umowy na zmiany lokatorskie?

Umowę na zmiany lokatorskie zawieramy w terminie określonym w umowie deweloperskiej, po uprzednim zgłoszeniu przez klienta specyfikacji oczekiwanych zmian oraz dokonaniu ich wyceny. Ze względu na postępy budowy, zasadniczo im wcześniejszy etap prac budowlanych, tym większy zakres zmian możliwy jest do wdrożenia.

Czy w trakcie budowy możliwe są wizyty na placu budowy?

Wizyty na placu budowy możliwe są we wcześniej ustalonym terminie, w obecności i pod nadzorem kierownika budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela DHD, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

W jaki sposób przebiega odbiór domu lub lokalu?

Odbiór domu lub lokalu następuje po zakończeniu budowy i odbywa się z udziałem klienta, z możliwością obecności osób towarzyszących. Z odbioru sporządzany jest pisemny protokół, do którego nabywca może zgłosić wady nieruchomości, do których deweloper ma obowiązek ustosunkować się w terminie 14 dni, a w ciągu 30 dni usunąć uznane wady. W trakcie odbioru dokonywane jest również spisanie stanu liczników zainstalowanych w domu / lokalu, zaś nabywca otrzymuje komplet kluczy, pilotów, instrukcji do zainstalowanych urządzeń, itp. Odbiór domu/lokalu umożliwia rozpoczęcie prac wykończeniowych oraz jest momentem, od którego nabywca przejmuje odpowiedzialność za całą substancję budynku / lokalu mieszkalnego oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku działania jego lub osób trzecich na terenie inwestycji.

Jaka jest odpowiedzialność dewelopera za wady domu lub lokalu po jego odbiorze?

Do odpowiedzialności dewelopera stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi. W szczególności odpowiadamy za wady, które ujawnią się w terminie 5 (pięciu) lat od dnia odbioru lokalu / domu. W trakcie odbioru domu nabywcy przedstawiany jest dedykowany opiekun techniczny na cały okres rękojmi, będący pierwszym punktem kontaktu we wszystkich sprawach posprzedażowej obsługi technicznej. Obsługa procesu usterek odbywa się elektronicznie, z możliwością zgłaszania ewentualnych wad za pośrednictwem wiadomości e-mail. W praktyce ogromna większość usterek jest zauważana i usuwana w pierwszej fazie użytkowania budynku, jeszcze przed zakończeniem prac wykończeniowych klienta.

W jakim terminie zawierana jest końcowa umowa przenosząca własność?

Końcowa umowa sprzedaży zawierana jest po zakończeniu budowy, dopuszczeniu inwestycji do użytkowania i odbiorze domu / lokalu przez nabywcę. Maksymalny termin zawarcia końcowej umowy sprzedaży określony jest w prospekcie informacyjnym oraz w umowie deweloperskiej. Termin ten następuje kilka miesięcy po zakończeniu budowy, ze względu na konieczność uzyskania przez dewelopera szeregu dokumentów wymaganych do końcowego aktu notarialnego. Do tego czasu prawa nabywcy chronione są poprzez roszczenie wpisane do księgi wieczystej całej inwestycji po zawarciu umowy deweloperskiej.

Kiedy możliwe jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie zaciągniętego przeze mnie kredytu, w celu obniżenia rat kredytu?

Ustanowienie hipoteki możliwe jest najwcześniej wraz z końcową umową sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dopiero wówczas następuje wyodrębnienie nowej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i założenie dla niej nowej księgi wieczystej, do której może zostać wpisana hipoteka na rzecz banku. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów taksy notarialnej, nabywca może również złożyć samodzielny wniosek o wpis hipoteki na formularzu sądowym w dowolnym czasie po akcie notarialnym, ponosząc jedynie koszty opłat sądowych.

Czy mogę kupić dom lub segment w standardzie „pod klucz”?

Wszystkie nasze produkty oferujemy w stanie deweloperskim, szczegółowo określonym w standardzie wykończenia każdej inwestycji. Jednocześnie w ramach zmian lokatorskich w toku budowy możemy wykonać szereg elementów ułatwiających i przyspieszających dalsze wykończenie domu po jego odbiorze, tak aby nie było konieczności późniejszych przeróbek ścian działowych, instalacji podtynkowych, itp. Po więcej informacji na temat zmian lokatorskich zajrzyj tutaj. Rekomendujemy wybór możliwie sprawdzonego wykonawcy prac wykończeniowych co najmniej na kilka miesięcy przed planowanym zakończeniem budowy, kierując się np. poleceniami znajomych lub innymi wiarygodnymi opiniami.